คำไวพจน์ ฤทธิ์

คำไวพจน์ ฤทธิ์ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ฤทธิ์ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกฤทธิ์ได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ฤทธิ์ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ฤทธิ์ คืออะไร?

ฤทธิ์ = อำนาจ / ความยิ่งใหญ่ / แรงอำนาจ / อิทธิ / อิทธิ- / อำนาจศักดิ์สิทธิ์ / ฤทธิ์เดช / มหิทธิ / อานุภาพ / ประภาพ / อิทธิปาฏิหาริย์ / อานุภาวะ

ฤทธิ์ อ่านว่า?

ฤทธิ์ อ่านว่า /ริด/

ฤทธิ์ หมายถึง?

ฤทธิ์ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [ริด] น. อํานาจศักดิ์สิทธิ์, แรงอํานาจ, เช่น เทวดามีฤทธิ์. (ส.; ป. อิทฺธิ).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ฤทธิ์

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ประภาพ หมายถึง [ปฺระพาบ] น. อํานาจ, ฤทธิ์. (ส.).

  2. มหิทธิ หมายถึง [มะหิดทิ] ว. มีฤทธิ์มาก. (ป. มหา + อิทฺธิ).

  3. อำนาจ หมายถึง น. สิทธิ เช่น มอบอํานาจ; อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทําตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือความที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ เช่น อํานาจบังคับของกฎหมาย อํานาจบังคับบัญชา; ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทําหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เช่น อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์; กําลัง, พลัง เช่น อำนาจจิต อำนาจฝ่ายสูง อำนาจฝ่ายต่ำ; ความรุนแรง เช่น ชอบใช้อํานาจ; การบังคับบัญชา เช่น อยู่ใต้อํานาจ; การบังคับ เช่น ขออํานาจศาล.

  4. อิทธิปาฏิหาริย์ หมายถึง น. ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ หมายถึง การแสดงฤทธิ์ที่พ้นวิสัยของสามัญมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์, เป็นปาฏิหาริย์อย่าง ๑ ในปาฏิหาริย์ ๓ ได้แก่ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ฤทธิ์ คืออะไร?, คำในภาษาไทย อำนาจ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

อำนาจ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฤทธิ์"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"