คำไวพจน์ มอง

คำไวพจน์ มอง คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า มอง ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกมองได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า มอง มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ มอง คืออะไร?

มอง = ดู / มุ่งดู / ส่งสายตา / ยล / ชระเมียง / เยี่ยม ๆ มอง ๆ / เมียงมอง / แยงยล / ชายตา / หมายตา / บง / ส่ายตา / ทอดสายตา / มองเมียง / ทอดตา

มอง หมายถึง?

มอง ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. น. เครื่องจับปลาชนิดหนึ่งจำพวกอวน แต่เล็กสั้น และตาถี่กว่าอวน ใช้ในแม่น้ำลำคลอง.

 2. น. ฆ้องขนาดเล็ก เรียกว่า ฆ้องมอง.

 3. ก. มุ่งดู.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ มอง

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. ชระเมียง หมายถึง [ชฺระ-] (กลอน) ก. เมียง, มองดู.

 2. ชายตา หมายถึง ก. ชําเลือง, ดูทางหางตา.

 3. ดู หมายถึง ก. ใช้สายตาเพื่อให้เห็น เช่น ดูภาพ ดูละคร, ระวังรักษา เช่น ดูบ้านให้ด้วย ไม่มีคนดูเด็ก, พินิจพิจารณา เช่น ดูให้ดี, ศึกษาเล่าเรียน เช่น ดูหนังสือ, เห็นจะ เช่น ดูจะเกินไปละ, ทํานาย เช่น ดูโชคชะตาราศี, ใช้ประกอบกริยา เพื่อให้รู้ให้เห็นประจักษ์แจ้ง เช่น คิดดูให้ดี ลองกินดู.

 4. ทอดตา หมายถึง ก. แลไป, มองดูในระยะไกล.

 5. ทอดสายตา หมายถึง ก. มองด้วยอาการสํารวม; ใช้สายตาเป็นสื่อ.

 6. บง หมายถึง น. ชื่อไผ่ชนิด Bambusa tulda Roxb. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องสั้น เนื้อลําหนา ใช้จักตอก.

 7. มองเมียง หมายถึง ก. เลียบ ๆ เคียง ๆ ดู.

 8. ยล หมายถึง [ยน] ก. มองดู.

 9. ส่งสายตา หมายถึง ก. มองโดยมีเจตนาให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าตนมีความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ อ้อนวอน หรือเพื่อเป็นการปรามเป็นต้น เช่น ส่งสายตาปรามไม่ให้เพื่อนพูด.

 10. ส่ายตา หมายถึง ก. กวาดตามองทั่ว ๆ เช่น เขาส่ายตามองหาคนรู้จัก.

 11. หมายตา หมายถึง ก. มองไว้ด้วยความมั่นหมาย, มั่นหมายใจไว้.

 12. เมียงมอง หมายถึง ก. ชายตาดู.

 13. แยงยล หมายถึง ก. มองดู.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ มอง คืออะไร?, คำในภาษาไทย ดู

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

มด มนุษย์ มลทิน มาก มาลัย มี มือ ม้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มอง"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"