คำไวพจน์ ภูเขา

คำไวพจน์ ภูเขา คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ภูเขา ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกภูเขาได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ภูเขา มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ภูเขา คืออะไร?

ภูเขา = สิงขร / ภูผา / พนม / บรรพต / คีรี / ภู / ไศล / ศิขริน / นคินทร / นคะ / นคินทร์ / ศิงขร

คำไวพจน์ ภูเขา คือ ภูเขา = สิงขร / ภูผา / พนม / บรรพต / คีรี / ภู / ไศล / ศิขริน / นคินทร / นคะ / นคินทร์ / ศิงขร

ภูเขา หมายถึง?

ภูเขา ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบ ๆ ตั้งแต่ ๖๐๐ เมตรขึ้นไป.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ภูเขา

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. คีรี หมายถึง น. ภูเขา. (ป., ส. คิริ).

  2. บรรพต หมายถึง [บันพด] น. ภูเขา. (ส. ปรฺวต; ป. ปพฺพต).

  3. พนม หมายถึง น. ภูเขา. (ข.); ลักษณะของสิ่งที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม. ก. ทําให้มีรูปอย่างดอกบัวตูม เช่น พนมมือ.

  4. ภู หมายถึง น. ดิน, แผ่นดิน, โลก. (ป., ส.).

  5. ภูผา หมายถึง น. เขาหิน.

  6. ศิงขร หมายถึง น. ศิขร, ภูเขา. (ส. ศิขร).

  7. สิงขร หมายถึง [-ขอน] น. สิขร

  8. ไศล หมายถึง [สะไหฺล] น. เขาหิน เช่น โขดเขินเนินไศล. (ส. ไศล).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ภูเขา คืออะไร?, คำในภาษาไทย สิงขร กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ภูเขา"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"