คำไวพจน์

คำไวพจน์ พระอินทร์

คำไวพจน์ พระอินทร์ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า พระอินทร์ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกพระอินทร์ได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า พระอินทร์ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ พระอินทร์ คืออะไร?

พระอินทร์ = หัสนัยน์ / โกสีย์ / สหัสนัยน์ / อมรินทร์ / ตรีเนตร / ท้าวพันตา / สหัสโยนี / เพชรปราณี / อินทรา / มัฆวาน / มรุตวาน / วัชรินทร์ / เทพาธิบดี / วชิราวุธ / สักกะ / อมเรศร / พันเนตร / โกสินทร์ / โกษี / วชิรปาณี

คำที่มีความหมายคล้ายกับ พระอินทร์

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ตรีเนตร หมายถึง น. ชื่อหนึ่งของพระอิศวร แปลว่า ผู้มีนัยน์ตา ๓ ตา โบราณมักเรียกว่า พระอินสวน และเขียนเป็น พระอินศวร ต่อมาจึงใช้เพี้ยนไป หมายถึง พระอินทร์. (ส. ตฺริเนตฺร).

  2. วชิราวุธ หมายถึง น. “ผู้มีวชิระเป็นอาวุธ” คือ พระอินทร์. (ป.).

  3. วัชรินทร์ หมายถึง น. พระอินทร์. (ส. วชฺรินฺ, วชฺร + อินฺทฺร).

  4. สหัสนัยน์ หมายถึง [สะหัดสะ-] น. พันตา หมายถึง พระอินทร์. (ป. สหสฺสเนตฺต, สหสฺสนยน; ส. สหสฺรเนตฺร, สหสฺรนยน).

  5. สักกะ หมายถึง (แบบ) น. พระอินทร์. (ป.; ส. ศกฺร).

  6. เทพาธิบดี หมายถึง น. เจ้าแห่งเทวดา, พระอิศวร. (ป., ส.).

  7. โกสินทร์ หมายถึง [-สิน] น. พระอินทร์. (ตัดมาจาก ป. โกสิย + ส. อินฺทฺร).

  8. โกสีย์ หมายถึง น. พระอินทร์ เช่น ลํ้าเลอศกรุงโกสีย์ หยาดหล้า. (ทวาทศมาส). (ป. โกสิย).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ พระอินทร์ คืออะไร?, คำในภาษาไทย หัสนัยน์ กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

กระจก กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง ผู้เป็นใหญ่ พระจันทร์ พระพรหม พระพุทธเจ้า พระราม พระวิษณุ พระอาทิตย์ พระอิศวร พัฒนา ลม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระอินทร์"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"