คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า พระพุทธเจ้า ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกพระพุทธเจ้าได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า พระพุทธเจ้า มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า คืออะไร?

พระพุทธเจ้า = โลกชิต / พระสัมมาสัมพุทธเจ้า / พระชินสีห์ / พระสุคต / พระธรรมราช / พระโลกนาถ / ชินศรี / พระผู้มีพระภาคเจ้า / พระชินวร / พระทศพลญาณ / พระศากยมุนี / มารชิต / พระสมณโคดม / พระทศญาณ / พระสัพพัญญู / พระตถาคต

พระพุทธเจ้า หมายถึง?

พระพุทธเจ้า ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. คําเรียกพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา, ใช้เป็นคํานําหน้าชื่อพระเจ้าแผ่นดิน เช่น พระพุทธเจ้าเสือ.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า คืออะไร?, คำในภาษาไทย โลกชิต กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

พญานาค พระจันทร์ พระพรหม พระราม พระวิษณุ พระอาทิตย์ พระอินทร์ พระอิศวร พระเจ้าแผ่นดิน พัฒนา พิษ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระพุทธเจ้า"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"