คำไวพจน์ ป่วย

คำไวพจน์ ป่วย คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ป่วย ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกป่วยได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ป่วย มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ป่วย คืออะไร?

ป่วย = เจ็บ / เจ็บป่วย / อามัย / เจ็บไข้ / ชวร / ชวระ / ล้มหมอนนอนเสื่อ / เสาะแสะ / กระเสาะกระแสะ / ชำงือ / กระออดกระแอด / ออด ๆ แอด ๆ / ออดแอด

ป่วย หมายถึง?

ป่วย ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. ก. รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นที่ทําให้รู้สึกเช่นนั้น.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ป่วย

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. กระออดกระแอด หมายถึง ว. ออดแอด, อาการที่บ่นไม่รู้จักจบ, อาการที่ป่วยอยู่บ่อย ๆ.

  2. กระเสาะกระแสะ หมายถึง ว. อาการที่ป่วยอยู่บ่อย ๆ, เสาะแสะ ก็ว่า.

  3. ชำงือ หมายถึง (โบ) ก. คิดเป็นทุกข์, วิตก, ป่วย, เป็นไข้, เป็นโรค, เช่น ตาชุ่มชื่นชํางือใจ. (ม. คําหลวง ฉกษัตริย์). (ข. ชํงื ว่า ความไข้, ออกจาก; ฌื ว่า เจ็บ, ไข้).

  4. ล้มหมอนนอนเสื่อ หมายถึง ก. ป่วยจนต้องนอนรักษาตัว เช่น เขาล้มหมอนนอนเสื่อเสียหลายวัน.

  5. ออดแอด หมายถึง ดู ข้างลาย.

  6. อามัย หมายถึง น. ความป่วยไข้, โรค, ความไม่สบาย, ตรงข้ามกับ อนามัย คือ ความสบาย ความไม่มีโรค. (ป., ส.).

  7. เจ็บ หมายถึง ก. ป่วยไข้, ราชาศัพท์ว่า ประชวร; รู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตีหรือเป็นแผลเป็นต้น.

  8. เสาะแสะ หมายถึง ว. อาการที่ป่วยอยู่บ่อย ๆ, กระเสาะกระแสะ ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ป่วย คืออะไร?, คำในภาษาไทย เจ็บ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ประชาชน ประโยชน์ ปลา ปาก ปี ป่า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ป่วย"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"