คำไวพจน์ ประโยชน์

คำไวพจน์ ประโยชน์ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ประโยชน์ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกประโยชน์ได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ประโยชน์ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ประโยชน์ คืออะไร?

ประโยชน์ = คุณประโยชน์ / อัตถ์ / งอกเงย / รายได้ / อาสิน / อัตถะ / หิต / หิต- / เข้ายา / สารัตถประโยชน์ลาภงอก / อัตหิต- / อัตหิต / ปรหิตะ / อรรถกร / หิตานุหิตประโยชน์ / สารประโยชน์ / อรรถประโยชน์ / หิตประโยชน์ / อาณาประโยชน์

ประโยชน์ อ่านว่า?

ประโยชน์ อ่านว่า /ปฺระ-โหฺยด/

ประโยชน์ หมายถึง?

ประโยชน์ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. [ปฺระโหฺยด] น. สิ่งที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ, เช่น ประโยชน์ของการศึกษา ประโยชน์ของโรงเรียน. (ส. ปฺรโยชน; ป. ปโยชน).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ประโยชน์

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. คุณประโยชน์ หมายถึง [คุนนะปฺระโหฺยด, คุนปฺระโหฺยด] น. ลักษณะที่เป็นประโยชน์ เช่น สมุนไพรมีคุณประโยชน์ในการทำยารักษาโรคได้.

 2. งอกเงย หมายถึง ก. มีผลประโยชน์หรือรายได้เพิ่มมากขึ้น.

 3. ปรหิตะ หมายถึง [ปะระหิตะ, ปอระหิตะ] น. ประโยชน์ผู้อื่น, มักใช้ควบกับ ประโยชน์ เป็น ปรหิตประโยชน์ ว่า ประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น. (ป. ปรหิต).

 4. รายได้ หมายถึง น. เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่น เดือนนี้รายได้ดี.

 5. สารประโยชน์ หมายถึง [สาระ-] น. ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร เช่น สารประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้ เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของประชาชน, สารัตถประโยชน์ ก็ว่า.

 6. หิตประโยชน์ หมายถึง [หิตะปฺระโหฺยด] น. ประโยชน์เกื้อกูล.

 7. หิตานุหิตประโยชน์ หมายถึง [หิตานุหิตะปฺระโหฺยด] น. ประโยชน์เกื้อกูลน้อยใหญ่.

 8. อรรถกร หมายถึง [อัดถะกอน] ว. ให้ประโยชน์, เป็นประโยชน์. (ส. อรฺถกร).

 9. อรรถประโยชน์ หมายถึง [อัดถะปฺระโหฺยด] น. ประโยชน์ที่ต้องการ.

 10. อาณาประโยชน์ หมายถึง น. ผลประโยชน์ส่วนตัวจากการที่ตนมีอํานาจปกครอง.

 11. อาสิน หมายถึง น. ผลประโยชน์รายได้อันเกิดจากต้นผลไม้. (ม. hasil ว่า ผลประโยชน์รายได้).

 12. เข้ายา หมายถึง ก. เป็นประโยชน์, ใช้การได้, เปรียบกับวัตถุหรือพืชที่ทํายาได้.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ ประโยชน์ คืออะไร?, คำในภาษาไทย คุณประโยชน์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ประชาชน ปลา ปาก ปี ป่วย ป่า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ประโยชน์"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"