คำไวพจน์ บ้าน

คำไวพจน์ บ้าน คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า บ้าน ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกบ้านได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า บ้าน มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ บ้าน คืออะไร?

บ้าน = บ้านเรือน / ครัวเรือน / เวศม์ / บ้านช่องห้องหอ / อธิวาส / บ้านพัก / ภูม / เคหสถาน / คาม / ที่ซุกหัวนอน / บ้านช่อง

บ้าน หมายถึง?

บ้าน ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. ที่อยู่ เช่น เลขบ้าน เจ้าบ้าน, สิ่งปลูกสร้างสําหรับเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักตากอากาศ บ้านเช่า, บริเวณที่เรือนตั้งอยู่ เช่น เขตบ้าน, หมู่บ้าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน, ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่ เช่น สร้างเป็นบ้านเป็นเมือง; (กฎ) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และหมายความรวมถึงแพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจําและใช้เป็นที่อยู่ประจํา หรือสถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจําได้ด้วย. ว. ที่มีอยู่ตามบ้าน เช่น หนูบ้าน คู่กับ หนูนา หรือที่เลี้ยงไว้ เช่น หมูบ้าน คู่กับ หมูป่า.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ บ้าน

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ครัวเรือน หมายถึง น. ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน.

  2. บ้านพัก หมายถึง น. บ้านที่ทางราชการหรือองค์การต่าง ๆ สร้างขึ้นให้เป็นที่อยู่ชั่วคราวของเจ้าหน้าที่.

  3. บ้านเรือน หมายถึง น. บ้านที่อยู่อาศัย.

  4. ภูม หมายถึง น. บ้าน. (ข.).

  5. อธิวาส หมายถึง น. ที่อยู่, บ้าน. (ป., ส.).

  6. เคหสถาน หมายถึง [เคหะ-] น. บ้านเรือน; (กฎ) ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม. (ส.).

  7. เวศม์ หมายถึง น. บ้าน, เรือน, ที่อยู่. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ บ้าน คืออะไร?, คำในภาษาไทย บ้านเรือน กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

บิน บุคคล อาคาร ไก่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "บ้าน"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"