คำไวพจน์ ทหาร

คำไวพจน์ ทหาร คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ทหาร ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกทหารได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ทหาร มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ทหาร คืออะไร?

ทหาร = นักรบ / กองทัพ / อธิวาส / โยธา / เสนา / พลรบ / มหาดเล็ก / นาวิน / ลูกทัพฟ้า / ดุรงคี / โยธิน / ลูกประดู่ / ถเมิน / บาทภัฏ / พลานึก / พลากร / แสนยากร / พลขับ / กองพล / ทแกล้ว / ทหารเลว / ทกล้า / นาวิกโยธิน / ทหารกองเกิน / อนีกัฐ / รี้พล / ทเมิน / พลร่ม / หัตถานึก / ปัตติก / อัสสานิก / ทหารเกณฑ์ / ลูกน้ำเค็ม / กองหนุน / อัสสานีก / อัสสานึก

ทหาร อ่านว่า?

ทหาร อ่านว่า /ทะ-หาน/

ทหาร หมายถึง?

ทหาร ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. [ทะหาน] น. ผู้มีหน้าที่ในเรื่องรบ, นักรบ. (อะหม หาน ว่า นักรบ).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ทหาร

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. กองทัพ หมายถึง น. หน่วยทหารที่ประกอบด้วย ทหาร ๓ กองพล และมีทหารหน่วยอื่น ๆ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารปืนใหญ่ เป็นส่วนประกอบ มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา.

 2. กองพล หมายถึง น. หน่วยทหารซึ่งมีทหารราบ ๓ กรม เป็นหลัก มีทหารหน่วยอื่น ๆ เช่น หน่วยทหารปืนใหญ่ หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารซึ่งมีทหารราบ ทหารขนส่ง หน่วยทหารสารวัตร เป็นส่วนประกอบ มีผู้บัญชาการกองพลเป็นผู้บังคับบัญชา.

 3. กองหนุน หมายถึง น. ทหารที่ปลดออกจากประจําการหรือที่ปลดจากกองเกินเมื่ออายุครบกําหนด, ทหารที่จัดไว้เพื่อเพิ่มเติมหรือสับเปลี่ยนแนวหน้า.

 4. ดุรงคี หมายถึง น. ม้าตัวเมีย; คนขี่ม้า, ทหารม้า. (ป. ตุรงฺคี; ส. ตุรงฺคินฺ).

 5. ถเมิน หมายถึง [ถะเมิน] น. พวก, ทหาร, เหล่า, พรานป่า. (เทียบ ข. เถมิร ว่า ผู้เดิน).

 6. ทหารกองเกิน หมายถึง (กฎ) น. ชายที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกิน หรือผู้ที่มีอายุยังไม่ถึง ๔๖ ปีบริบูรณ์ และยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอพร้อมกับคนชั้นปีเดียวกันเพราะเหตุใด ๆ ก็ดี ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว.

 7. ทหารเกณฑ์ หมายถึง (ปาก) น. ทหารกองประจำการ.

 8. ทหารเลว หมายถึง (โบ) น. พลทหาร.

 9. ทเมิน หมายถึง [ทะ-] น. พวก, ทหาร, เหล่า, พรานป่า. (ข. เถฺมิร).

 10. นักรบ หมายถึง น. ผู้ชํานาญในการรบ, ทหาร.

 11. นาวิกโยธิน หมายถึง [นาวิกกะ-] น. ทหารเรือฝ่ายบก.

 12. นาวิน หมายถึง น. คนเรือ, ทหารเรือที่ประจําการพลรบในกองทัพเรือ. (ส.).

 13. บาทภัฏ หมายถึง [บาดทะพัด] น. ทหารเดินเท้า, ทหารราบ. (ส. ปาทภฏ).

 14. ปัตติก หมายถึง (แบบ) น. พลเดินเท้า, ทหารราบ. (ป., ส.).

 15. พลขับ หมายถึง [พนละ-] น. ทหารที่ทำหน้าที่ขับยานพาหนะ.

 16. พลรบ หมายถึง [พนละ-] น. ทหารที่ทำหน้าที่ฝ่ายรบ.

 17. พลร่ม หมายถึง [พน-] น. หน่วยทหารหรือตำรวจที่ได้รับการฝึกให้กระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์.

 18. พลากร หมายถึง [พะลากอน] น. กองทหารเป็นจํานวนมาก. (ป. พล + อากร).

 19. พลานึก หมายถึง น. ทหาร, นักรบที่ต้องใช้กําลังกาย. (ป., ส. พลานีก).

 20. มหาดเล็ก หมายถึง น. ข้าราชการในพระราชสํานักมีหน้าที่รับใช้พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ที่รับใช้ประจําเจ้านาย หรือผู้ที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้เจ้านาย, เรียกทหารที่มีหน้าที่รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศ์ว่า ทหารมหาดเล็ก, เรียกเต็มว่า ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์.

 21. รี้พล หมายถึง น. กระบวนทหาร, กองทหาร.

 22. ลูกทัพฟ้า หมายถึง (ปาก) น. ทหารอากาศ.

 23. ลูกน้ำเค็ม หมายถึง (ปาก) น. คนที่เกิดหรือโตอยู่ในแถบชายทะเล; ทหารเรือ.

 24. ลูกประดู่ หมายถึง (ปาก) น. ทหารเรือ.

 25. หัตถานึก หมายถึง น. กองทัพช้าง, เหล่าทหารช้าง, เป็นส่วนหนึ่งแห่งกระบวนทัพโบราณ ซึ่งเรียกว่า จตุรงคพล จตุรงคโยธา จตุรงคเสนา หรือ จตุรงคินีเสนา มี ๔ เหล่า ได้แก่ ๑. หัตถานึก (กองทัพช้าง, เหล่าทหารช้าง) ๒. อัศวานึก (กองทัพม้า, เหล่าทหารม้า) ๓. รถานึก (กองทัพเหล่ารถ) ๔. ปัตตานึก (กองทัพเหล่าราบ, กองทัพทหารเดินเท้า). (ป.).

 26. อธิวาส หมายถึง น. ที่อยู่, บ้าน. (ป., ส.).

 27. อนีกัฐ หมายถึง น. ทหารม้า, ทหารรักษาพระองค์. (ป. อนีกฏฺ).

 28. เสนา หมายถึง [เส-นา] น. ไพร่พล. (ป., ส.).

 29. แสนยากร หมายถึง [-กอน] น. หมู่ทหาร, กองทัพ. (ส. ไสนฺย + อากร).

 30. โยธา หมายถึง น. งานที่ต้องใช้กําลังกายเกี่ยวกับการก่อสร้างมีแบก หาม ทําความสะอาดเป็นต้น เรียกว่า งานโยธา.

 31. โยธิน หมายถึง น. นักรบ, ทหาร. (ส.).

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ ทหาร คืออะไร?, คำในภาษาไทย นักรบ กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ทรัพยากรแร่ธาตุ ทวาร ทศกัณฐ์ ทอง ทองคำ ทะเล ทาง ที่ ทุกข์ ท้องฟ้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทหาร"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"