คำไวพจน์ ถ้อยคำ

คำไวพจน์ ถ้อยคำ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ถ้อยคำ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกถ้อยคำได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ถ้อยคำ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ถ้อยคำ คืออะไร?

ถ้อยคำ = คำกล่าว / คำอธิบาย / กถา / อารัมภบท / กถามุข / อรรถกถา / กถาพันธ์ / ปาฐกถา / กถามรรคเทศนา / กถามรรค / สัมโมทนียกถา / ธรรมกถา / อารัมภกถา

ถ้อยคำ หมายถึง?

ถ้อยคำ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. คําที่กล่าว.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ถ้อยคำ

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. กถา หมายถึง [กะ-] น. ถ้อยคํา, เรื่อง, คําอธิบาย, คํากล่าว. (ป.).

  2. กถามรรค หมายถึง [-มัก] น. ลาดเลาแห่งกถา ได้แก่เรื่องที่แต่งตามอัตโนมัติของผู้แต่งว่าด้วยธรรมนั้น ๆ. (ส. กถา + มรฺค ว่า ทาง).

  3. กถามรรคเทศนา หมายถึง [-มักคะเทดสะหฺนา] น. เทศนาฝ่ายกถามรรค, คู่กับ สุตตันตเทศนา. (ส. -เทศนา ว่า การแสดง).

  4. กถามุข หมายถึง น. เบื้องต้นของเนื้อเรื่อง. (ป.; ส. -มุข ว่า หน้า).

  5. ธรรมกถา หมายถึง น. การกล่าวธรรม, ถ้อยคําที่เป็นธรรม. (ส.; ป. ธมฺมกถา).

  6. ปาฐกถา หมายถึง [-ถะกะถา] น. ถ้อยคําหรือเรื่องราวที่บรรยายในที่ชุมนุมชนเป็นต้น. ก. บรรยายเรื่องราวในที่ชุมนุมชนเป็นต้น. (ป.).

  7. สัมโมทนียกถา หมายถึง [สำโมทะนียะกะถา] น. ถ้อยคําที่แสดงความชื่นชมยินดี เป็นที่ชุ่มชื่นใจแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่าน. (ป., ส.).

  8. อรรถกถา หมายถึง [อัดถะกะถา] น. คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี, คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฎก. (ส. อรฺถ + กถา; ป. อตฺถกถา, อฏฺกถา).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ถ้อยคำ คืออะไร?, คำในภาษาไทย คำกล่าว กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คำ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

คำพูด ถึง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ถ้อยคำ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"