คำไวพจน์ ดีใจ

คำไวพจน์ ดีใจ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ดีใจ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกดีใจได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ดีใจ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ดีใจ คืออะไร?

ดีใจ = ยินดี / ยิ้มแต้ / พอใจ / หฤษฎ์ / ชอบใจ / อภิรมย์ / ปลื้มใจ / ภิรมย์ / ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ / หัวร่อ / ลิงโลด / อภินันท์ / สุมนัส / อภินันท / อภินันท- / ตื้นตันใจ / กระยิ้มกระย่อง / ยินมลาก / ตีปีก / เต็มตื้น / ตื้นตัน / ดีอกดีใจ / ดีเนื้อดีใจ

ดีใจ หมายถึง?

ดีใจ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. ก. ยินดี, ชอบใจ, พอใจ.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ดีใจ

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. กระยิ้มกระย่อง หมายถึง ก. แสดงอาการดีใจหรืออิ่มใจ, ยิ้มย่อง ก็ว่า.

 2. ชอบใจ หมายถึง ก. ถูกใจ, ยินดี, พอใจ.

 3. ดีอกดีใจ หมายถึง ก. ยินดี, ชอบใจ, ปลาบปลื้มใจ, ดีใจมาก, ดีเนื้อดีใจ ก็ว่า.

 4. ดีเนื้อดีใจ หมายถึง ก. ยินดี, ชอบใจ, ปลาบปลื้มใจ, ดีใจมาก, ดีอกดีใจ ก็ว่า.

 5. ตีปีก หมายถึง ก. แสดงความดีใจโดยงอข้อศอกแล้วตีสีข้างอย่างไก่ตีปีก, แสดงอาการลิงโลดด้วยความดีใจ.

 6. พอใจ หมายถึง ก. สมใจ, ชอบใจ. ว. เหมาะ.

 7. ภิรมย์ หมายถึง ดู อภิรมย์.

 8. ยินดี หมายถึง ก. ชอบใจ, ดีใจ.

 9. ยินมลาก หมายถึง [-มะลาก] ก. ดีใจมาก, ชอบใจมาก.

 10. ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ หมายถึง ก. ยิ้มแล้วยิ้มอีกด้วยความดีใจหรืออิ่มเอิบใจ.

 11. ยิ้มแต้ หมายถึง ก. ยิ้มอย่างเปิดเผยด้วยความยินดีหรือดีใจมาก.

 12. ลิงโลด หมายถึง ก. กระโดดโลดเต้นด้วยความตื่นเต้นดีใจ เช่น เขาแสดงความดีอกดีใจจนลิงโลด เด็กลิงโลดเมื่อเห็นขนม พอยิงประตูฟุตบอลได้เขาก็ลิงโลด. น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

 13. สุมนัส หมายถึง [สุมะนัด] ว. ใจดี; ดีใจ, พอใจ. (ส.).

 14. หฤษฎ์ หมายถึง [หะริด] ว. น่าชื่นชม, ยินดี; สนุก, สบาย, ดีใจ. (ส. หฺฤษฺฏ; ป. หฏฺ).

 15. หัวร่อ หมายถึง ก. เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ เป็นต้น, หัวเราะ ก็ว่า, (โบ) เขียนเป็น หวัวร่อ ก็มี.

 16. อภินันท หมายถึง น. ความยินดียิ่ง, ความดีใจยิ่ง. (ป., ส.).

 17. อภินันท์ หมายถึง น. ความยินดียิ่ง, ความดีใจยิ่ง. (ป., ส.).

 18. อภิรมย์ หมายถึง ก. รื่นเริงยิ่ง, ดีใจยิ่ง, ยินดียิ่ง; พักผ่อน; ใช้ว่า ภิรมย์ ก็มี. (ส.; ป. อภิรมฺม).

 19. เต็มตื้น หมายถึง ก. ดีใจจนพูดไม่ออก.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ ดีใจ คืออะไร?, คำในภาษาไทย ยินดี กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ดวงตา ดอกบัว ดอกไม้ ดาว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ดีใจ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"