คำไวพจน์

คำไวพจน์ คิด

คำไวพจน์ คิด คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า คิด ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกคิดได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คิด หมายถึง ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง

คำไวพจน์ของคำว่า คิด มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ คิด คืออะไร?

คิด = คำนึง / ตริ / มโน / นึก / ดำริ / คะนึง / ไตร่ตรอง / จินต / จินต- / ครุ่นคิด / จินต์จล / ตริตรอง / ริปอง / จินต์ / ตรึกตรอง / ตรอง / ตรึก / ใคร่ครวญ / นึกตรอง

คิด หมายถึง?

คิด ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. ก. ทําให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ; ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, เช่น เรื่องนี้ยากยังคิดไม่ออก; คาดคะเน เช่น คิดว่าเย็นนี้ฝนอาจจะตก; คํานวณ เช่น คิดเลขในใจ; มุ่ง, จงใจ, ตั้งใจ, เช่น อย่าคิดร้ายเขาเลย; นึก เช่น คิดละอาย.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ คิด

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. ครุ่นคิด หมายถึง ก. คิดซ้ำ ๆ ซาก ๆ.

 2. คะนึง หมายถึง ก. คิดทบทวน, นึกตรอง, คํานึง ก็ว่า.

 3. คำนึง หมายถึง ก. คิดทบทวน, นึกตรอง, คะนึง ก็ว่า.

 4. จินต หมายถึง [จินตะ-] ก. คิด. (ป., ส.).

 5. จินต์ หมายถึง [จินตะ-] ก. คิด. (ป., ส.).

 6. จินต์จล หมายถึง ก. คิดหวั่น, คิดหวาดหวั่น, เช่น ใจปราชญ์ฤๅเฟื่องฟื้นห่อนได้จินต์จล. (โลกนิติ). (ป. จินฺต ว่า คิด, จล ว่าหวั่นไหว).

 7. ดำริ หมายถึง [-หฺริ] ก. คิด, ไตร่ตรอง. (แผลงมาจาก ตริ).

 8. ตรอง หมายถึง [ตฺรอง] ก. คิดทบทวน.

 9. ตริ หมายถึง [ตฺริ] ก. คิด, ตรึกตรอง.

 10. ตริตรอง หมายถึง [-ตฺรอง] ก. ใคร่ครวญ, คิดทบทวน, ตรึกตรอง.

 11. ตรึก หมายถึง [ตฺรึก] ก. นึก, คิด. (ส. ตรฺก; ป. ตกฺก).

 12. ตรึกตรอง หมายถึง [ตฺรึกตฺรอง] ก. ใคร่ครวญ, คิดทบทวน, ตริตรอง.

 13. นึก หมายถึง ก. คิด เช่น นึกถึงความหลัง นึกถึงอนาคต นึกไม่ถึง, คิดขึ้นมาในฉับพลัน เช่น นึกขึ้นมาได้.

 14. มโน หมายถึง น. ใจ. (ป.; ส. มนสฺ).

 15. ริปอง หมายถึง ก. คิดหมาย, คิดอ่าน.

 16. ใคร่ครวญ หมายถึง [ไคฺร่คฺรวน] ก. ตรึกตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน.

 17. ไตร่ตรอง หมายถึง [ไตฺร่ตฺรอง] ก. คิดทบทวน, ตริตรอง.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ คิด คืออะไร?, คำในภาษาไทย คำนึง กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คำกริยา ประเภทของคำ คำกริยา ความหมาย ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง หมวด คำกริยา, คำไวพจน์กลุ่ม คำกริยา

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

คติ คน ครุฑ ครู ควัน ความคิด ความรู้ ควาย คำพูด คิดถึง คือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คิด"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"