คำไวพจน์

คำไวพจน์ หมวด พ

คำไวพจน์ หมวด พ ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ / การหลากคำ / คำพ้องรูป / คำพ้องความหมาย

คำพ้องมีกี่ประเภท?

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

รวมคำไวพจน์ หมวด พ

คำไวพจน์ หมวด พ ตามที่เคยรู้จัก คำไวพจน์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. คำไวพจน์ พญานาค = นาคี / นาคราช / นาคินทร์ / นาคา / นาค / นาเคนทร์ / เงือกหงอน / นาโครคินทระ / อุรเคนทร์
 2. คำไวพจน์ พระจันทร์ = ศศี / โทษากร / โทษารมณ์ / นิศานาถ / นิศามณี / นิศารัตน์ / บริมาส / ปักษธร / มา / มาภา / ศศพินทุ์ / ศศลักษณ์ / ศศิวิมล / ศศธร / ตโมนุท / สะสิ / สะสิน / ศศิกษัย / ศศิมณฑล / ศศิขัณฑ์ / สิตางศุ์ / สุมะ / ราศี / สีตลรัศมี / อินทุ / อรรธจันทร์ / อัฒจันทร์ / แถง / โสม / นิศาบดี / ศศิ / นิศากร / รัชนีกร / ศศิธร / แข / ศิวเศขร / บุหลัน / กัษษากร / กลา / จันทร์ / เดือน / พิธุ / มนทก / มาส / รชนีกร / รัตติกร / วิธู / ศศิน / ศิตางคุ์ / เขน / จันท์ / เดือนค้างฟ้า / ตโมหร
 3. คำไวพจน์ พระพรหม = จัตุพักตร์ / วิธาดา / สรษดา / นิรทรุหิณ / ธาดา / สรษดา / พระทรงหงส์ / กมลาสน์ / ปรชาบดี / กัมลาศ
 4. คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า = พระสัมมาสัมพุทธเจ้า / พระสมณโคดม / มารชิต / พระสัพพัญญู / พระศากยมุนี / โลกชิต / พระโลกนาถ / พระธรรมราช / พระทศพลญาณ / พระสุคต / พระชินสีห์ / พระตถาคต / พระผู้มีพระภาคเจ้า / พระทศญาณ / พระชินวร / ชินศรี
 5. คำไวพจน์ พระราม = พระลักษมณ์ / พระพรต / พระสัตรุด / นางสีดา / หนุมาน / พาลี / สุครีพ / ชมพูพาน / องคต / พิเภก / นิลพัท / มัจฉานุ / พระมงกุฎ / พระลบ / ชามพูวราช / นิลนนท์
 6. คำไวพจน์ พระวิษณุ = กฤษณะ / สวภู / จักรปาณี / ไวกุณฐ์ / พระจักรี / พระกฤษณ์ / ไกษพ / ศางดี / พระนารายณ์ / มาธพ / ไตรวิกรม / ธราธร / ธราธาร
 7. คำไวพจน์ พระอาทิตย์ = รวิ / อาคิรา / ประภากร / สุริยน / ระพี / พรมัน / สุริยัน / รพิ / อหัสกร / สุริยา / รวี / ทยุมณี / สุริยะ / ทิพากร / อุษณรศมัย / อังศุมาลี / ภาสกร / ภาณุมาศ / อาภากร / ทินกร / ภาณุ / ตะวัน / ทิวากร / สุริยง / ไถง
 8. คำไวพจน์ พระอินทร์ = ตรีเนตร / หัสนัยน์ / มัฆวาน / พันเนตร / วชิรปาณี / อมรินทร์ / โกสินทร์ / สหัสโยนี / เทพาธิบดี / สักกะ / โกสีย์ / มรุตวาน / ท้าวพันตา / วัชรินทร์ / อินทรา / เพชรปราณี / อมเรศร / โกษี / สหัสนัยน์ / วชิราวุธ
 9. คำไวพจน์ พระอิศวร = ตรีโลกนาถ / มหาเทพ / ภูเตศวร / บิดามห / ปศุบดี / ศังกร / ศิวะ / มเหศวร / ภูเตศ / ศุลี / จันทรเศขร / ทรงอินทรชฎา
 10. คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน = ภูบาล / ภูบดี / ในหลวง / ราชา / กษัตริย์ / กษัตรีศูร / กษัตร / ธรณิศวร์ / ธรณิศร / ธรณิศ / ธเรศ / ธราธิป / ธราธิบดี / ปิ่นเกล้าธาษตรี / ท่านไท้ธรณี / บดินทร์ / ไท้ธาษตรี / จอมราช / ภูมินทร์ / ท้าวธรณิศ / นฤบดี / เจ้าหล้า / ราเชนทร์ / นรินทร์ / นฤเบศน์ / ธรณีศวร / ธรารักษ์ / นโรดม / ขัตติยวงศ์ / ภูบดินทร์
 11. คำไวพจน์ พัฒนา = ทำให้เจริญ / เจริญ / ปรับปรุง / งอกงาม / เติบโต
 12. คำไวพจน์ พิษ = ยาพิษ / โฆรวิส / พิษสง / ยาสั่ง / ยาตาย
 13. คำไวพจน์ เพชร = เพรช
 14. คำไวพจน์ เพื่อน = เพื่อนแท้ / สุหัท / สุหฤท / สัมภัตตะ / สัมภัต / อนุคามี / เสาหฤท / วยัสย์ / โสหัท / มิตรภาพ / สหจร / สหาย / สขิ / สขา / สขะ / เสี่ยว / คู่ / มิตรแท้ / กัลยาณมิตร / เกลอ / เขือ / สิเนหก / เพื่อนฝูง / เพื่อนเกลอ / คู่หู / เพื่อนคู่หู / เพื่อนเล่น / เพื่อนยาก / เพื่อนตาย / คู่ทุกข์คู่ยาก / คู่ซี้

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ หมวด พ"