คำไวพจน์?

คำไวพจน์?
คำไวพจน์?

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนต่างกันหรือใช้ในบริบทต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ การหลากคำ คำพ้องรูป คำพ้องความหมาย

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน

คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน

คำไวพจน์ น่ารู้ในภาษาไทย

รวมตัวอย่างคำไวพจน์ หรือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน มาไว้ดังนี้


คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
 • ชินศรี
 • พระชินวร
 • พระชินสีห์
 • พระตถาคต
 • พระทศญาณ
 • พระทศพลญาณ
 • พระธรรมราช
 • พระผู้มีพระภาคเจ้า
 • พระศากยมุนี
 • พระสมณโคดม
 • พระสัพพัญญู
 • พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • พระสุคต
 • พระโลกนาถ
 • มารชิต
 • โลกชิต

คำไวพจน์ สวรรค์

คำไวพจน์ สวรรค์
 • ศิวโลก
 • สรวง
 • สุขาวดี
 • สุคติ
 • สุราลัย
 • สุริยโลก
 • เทวาลัย
 • เทวาวาส
 • เทวโลก
 • ไตรทศาลัย
 • ไตรทิพย์
 • ไทวะ

คำไวพจน์ เทวดา

คำไวพจน์ เทวดา
 • นางฟ้า
 • นิรชรา
 • ปรวาณ
 • สุร
 • สุรารักษ์
 • อมร
 • เทพ
 • เทว
 • เทวัญ
 • เทวา
 • เทวาคาร
 • เทวารัณย์
 • เทวินทร์
 • เทเวนทร์
 • เทเวศ
 • เทเวศร์
 • เทเวศวร์
 • แมน
 • ไตรทศ

คำไวพจน์ พระอิศวร

คำไวพจน์ พระอิศวร
 • จันทรเศขร
 • ตรีโลกนาถ
 • ทรงอินทรชฎา
 • บิดามห
 • ปศุบดี
 • ภูเตศ
 • ภูเตศวร
 • มหาเทพ
 • มเหศวร
 • ศังกร
 • ศิวะ
 • ศุลี

คำไวพจน์ พระพรหม

คำไวพจน์ พระพรหม
 • กมลาสน์
 • กัมลาศ
 • จัตุพักตร์
 • ธาดา
 • นิรทรุหิณ
 • ปรชาบดี
 • พระทรงหงส์
 • วิธาดา
 • สรษดา

คำไวพจน์ พระวิษณุ

คำไวพจน์ พระวิษณุ
 • กฤษณะ
 • จักรปาณี
 • ธราธร
 • ธราธาร
 • พระกฤษณ์
 • พระจักรี
 • พระนารายณ์
 • มาธพ
 • ศางดี
 • สวภู
 • ไกษพ
 • ไตรวิกรม
 • ไวกุณฐ์

คำไวพจน์ พระอินทร์

คำไวพจน์ พระอินทร์
 • ตรีเนตร
 • ท้าวพันตา
 • พระอินทร์
 • พันเนตร
 • มรุตวาน
 • มัฆวาน
 • วชิรปาณี
 • วชิราวุธ
 • วัชรินทร์
 • สหัสนัยน์
 • สหัสโยนี
 • สักกะ
 • หัสนัยน์
 • อมรินทร์
 • อมเรศร
 • อินทรา
 • เทพาธิบดี
 • เพชรปราณี
 • โกษี
 • โกสินทร์
 • โกสีย์

คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

 • กษัตร
 • กษัตริย์
 • กษัตรีศูร
 • ขัตติยวงศ์
 • จอมราช
 • ท่านไท้ธรณี
 • ท้าวธรณิศ
 • ธรณิศ
 • ธรณิศร
 • ธรณิศวร์
 • ธรณีศวร
 • ธราธิบดี
 • ธราธิป
 • ธรารักษ์
 • ธเรศ
 • นรินทร์
 • นฤบดี
 • นฤเบศน์
 • นโรดม
 • บดินทร์
 • ปิ่นเกล้าธาษตรี
 • พระเจ้าเเผ่นดิน
 • ภูบดินทร์
 • ภูบดี
 • ภูบาล
 • ภูมินทร์
 • ราชา
 • ราเชนทร์
 • เจ้าหล้า
 • ในหลวง
 • ไท้ธาษตรี

คำไวพจน์ พระอาทิตย์

 • ตะวัน
 • ทยุมณี
 • ทินกร
 • ทิพากร
 • ทิวากร
 • ประภากร
 • พรมัน
 • ภาณุ
 • ภาณุมาศ
 • ภาสกร
 • รพิ
 • รวิ
 • รวี
 • ระพี
 • สุริยง
 • สุริยน
 • สุริยะ
 • สุริยัน
 • สุริยา
 • อหัสกร
 • อังศุมาลี
 • อาคิรา
 • อาภากร
 • อุษณรศมัย
 • ไถง

คำไวพจน์ พระจันทร์

 • กลา
 • กัษษากร
 • จันท์
 • จันทร์
 • ตโมนุท
 • ตโมหร
 • นิศากร
 • นิศานาถ
 • นิศาบดี
 • นิศามณี
 • นิศารัตน์
 • บริมาส
 • บุหลัน
 • ปักษธร
 • พิธุ
 • มนทก
 • มา
 • มาภา
 • มาส
 • รชนีกร
 • รัชนีกร
 • รัตติกร
 • ราศี
 • วิธู
 • ศศธร
 • ศศพินทุ์
 • ศศลักษณ์
 • ศศิ
 • ศศิกษัย
 • ศศิขัณฑ์
 • ศศิธร
 • ศศิน
 • ศศิมณฑล
 • ศศิวิมล
 • ศศี
 • ศิตางคุ์
 • ศิวเศขร
 • สะสิ
 • สะสิน
 • สิตางศุ์
 • สีตลรัศมี
 • สุมะ
 • อรรธจันทร์
 • อัฒจันทร์
 • อินทุ
 • เขน
 • เดือน
 • เดือนค้างฟ้า
 • แข
 • แถง
 • โทษากร
 • โทษารมณ์
 • โสม

คำไวพจน์ คำพูด

 • ถ้อย
 • พจนา
 • พากย์
 • พาที
 • พูดจา
 • วจี
 • วัจนะ
 • วัจนา
 • วาจา

คำไวพจน์ ครุฑ

 • กาศยป
 • ขนบคาศน์
 • ขเดศวร
 • นาคานดก
 • นาคานตกะ
 • ปันนคนาสน์
 • วิษณุรถ
 • สุบรรณ
 • สุวรรณกาย
 • เวนไตย
 • ไวนเตยะ

คำไวพจน์ งู

 • นาคราช
 • นาคา
 • ภุชงค์
 • อสรพิษ
 • อหิ
 • อุรค
 • เงี้ยว
 • เทียรฆชาติ

คำไวพจน์ ปลา

 • ชลจร
 • ปุถุโลม
 • มัจฉา
 • มัจฉาชาติ
 • มัสยา
 • มิต
 • มีน
 • มีนา
 • วารีชาติ
 • อัมพุชา

คำไวพจน์ นก

 • ทวิช
 • ทวิชาชาติ
 • ทิชากร
 • ทิชาชาติ
 • บุหรง
 • ปักษา
 • ปักษิณ
 • ปักษี
 • วิหค
 • สกุณ
 • สกุณา
 • สกุณี
 • สุโนก

คำไวพจน์ ช้าง

 • กรินทร์
 • กรี
 • กุญชร
 • คช
 • คชา
 • คชาธาร
 • คชินทร์
 • คเชนทร์
 • ดำริ
 • วารณ
 • สาร
 • หัตถี
 • หัสดินทร์
 • หัสดี
 • ไอยรา

คำไวพจน์ นรก

 • ทุคติ
 • นรก
 • นารก
 • นิรย

คำไวพจน์ น้ำ

 • คงคา
 • ชลธาร
 • ชลธี
 • ชลาลัย
 • ชลาศัย
 • ชโลทร
 • ทึก
 • ธาร
 • ธารา
 • นที
 • รัตนากร
 • สมุทร
 • สลิล
 • สาคร
 • สาคเรศ
 • สินธุ์
 • สินธุ
 • หรรณพ
 • อรรณพ
 • อัมพุ
 • อาโป
 • อุทก
 • อุทก
 • อุทกธารา

คำไวพจน์ แผ่นดิน

 • กษมา
 • ด้าว
 • ธรณิน
 • ธรณี
 • ธรา
 • ธราดล
 • ธริษตรี
 • ธาตรี
 • ธาษตรี
 • ธเรษตรี
 • ปฐพี
 • ปฐวี
 • ปัถพี
 • พสุธา
 • พสุธาดล
 • พสุนทรา
 • พสุมดี
 • พิภพ
 • พื้นดิน
 • ภพ
 • ภูตลา
 • ภูมิ
 • ภูวดล
 • มหิ
 • หล้า
 • เมธินี
 • โลกธาตุ

คำไวพจน์ เมือง

 • กรุง
 • ธานิน
 • ธานินทร์
 • ธานี
 • นคร
 • นครา
 • นครินทร์
 • นคเรศ
 • บุรินทร์
 • บุรี
 • ประเทศ
 • ปุระ
 • พารา
 • สถานิย

คำไวพจน์ เมืองหลวง

 • ราชธานี
 • หัวเมือง
 • เมืองศูนย์กลาง
 • เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล

คำไวพจน์ คน

 • ชน
 • นร
 • บุรุษ
 • มนุษย์
 • มรรตย
 • มานพ

คำไวพจน์ นางอุมา

 • กาตยายนี
 • จัณฑี
 • นางกาลี
 • ภวาณี
 • รุทธานี
 • เคารี
 • ไหมวดี

คำไวพจน์ ลูกชาย

 • กูน
 • ตนุช
 • บุตร
 • ปรัตยา
 • เอารส
 • โอรส

คำไวพจน์ ลูกสาว

 • ทุหิตา
 • ธิดา
 • ธิตา
 • บุตรี
 • สุดา

คำไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ ผู้ชาย
 • กนิษฐภาดา
 • กระทาชาย
 • กระผม
 • กระหม่อม
 • กระไทชาย
 • กะกัง
 • คุณชาย
 • ชาย
 • ชายชาตรี
 • ดอล
 • ต้น
 • ตัวพระ
 • ตี๋
 • ท่านชาย
 • ท้าว
 • ทิด
 • น้อย
 • นายหัว
 • บัก
 • บา
 • บ่าวน้อย
 • บุรุษ
 • ประสก
 • ปั่ว
 • ปิตุละ
 • ปิตุลา
 • ปุม-
 • ปุมา
 • ปู่
 • ผม
 • ผัว
 • พระ
 • พระปิตุลา
 • พระรอง
 • พระฤๅสาย
 • พระหน่อ
 • พระหน่อเนื้อ
 • พระเอก
 • พ่อ
 • พ่อพลาย
 • พ่อหนาน
 • พ่อหนุ่ม
 • พ่อเล้า
 • พ่อเลี้ยง
 • ภราดร
 • ภราดา
 • ภาดร
 • ภาดา
 • ภาตา
 • ภาตุ
 • ภาติกะ
 • ภาติยะ
 • ภิกษุ
 • มัชฌิมบุรุษ
 • มาณพ
 • ยุว
 • ยุวา
 • ยุวาน
 • ฤๅสาย
 • ลื้อ
 • ลุง
 • ลูกผู้ชาย
 • วีรบุรุษ
 • สมิงมิ่งชาย
 • สุดหล่อ
 • หนุ่มน้อย
 • หลวง
 • อนุชา
 • อา
 • อ้าย
 • ฮาจย์
 • เกล้ากระผม
 • เกล้ากระหม่อม
 • เขย
 • เจ้าบ่าว
 • เชษฐา
 • เด็กผู้ชาย
 • เถ้าแก่
 • เทพบุตร
 • เรียม
 • เสี่ย
 • เฮีย
 • แป๊ะ

คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ ผู้หญิง
 • กัญญา
 • กันยา
 • กัลยา
 • กัลยาณี
 • กานดา
 • กามินี
 • จอมขวัญ
 • ดรุณี
 • ดวงตา
 • ดวงสมร
 • ทรามวัย
 • ทรามเชย
 • นงคราญ
 • นงพะงา
 • นงราม
 • นงลักษณ์
 • นงเยาว์
 • นวลหง
 • นาฏ
 • นารี
 • นาเรศ
 • นุช
 • บังอร
 • พธู
 • พนิดา
 • มารศรี
 • ยพุเรศ
 • ยุพดี
 • ยุพา
 • ยุพิน
 • ยุพเยาว์
 • ยุพเรศ
 • ยุวดี
 • ร้อยชั่ง
 • วนิดา
 • วรางคณา
 • สตรี
 • สมร
 • สัตรี
 • สายสมร
 • สายสวาท
 • สุดา
 • อนงค์
 • อรทัย
 • อรไท
 • อิตถี
 • อิสตรี
 • อีตถี
 • เกน
 • เกศินี
 • เพาโพท
 • เยาวรักษณ์
 • เยาวลักษณ์
 • เยาวเรศ
 • แก้วตา
 • แน่งน้อย
 • โฉมงาม
 • โฉมตรู

รวม 50 คำไวพจน์ที่ใช้บ่อย ๆ

กระบือ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

กลางคืน

หมวดหมู่ คำไวพจน์ กลางคืน

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

กลางวัน

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

กษัตริย์

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

กาล

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

ของกิน

หมวดหมู่ คำไวพจน์ อาหาร

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อาหาร/เครื่องดื่ม

คงคา

หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

ความรู้

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ความรู้

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม การศึกษา

ประเภทของคำ คำนาม

ความหมาย สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์

ควาย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

คิดถึง

หมวดหมู่ คำไวพจน์ คิดถึง

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

ประเภทของคำ คำกริยา

ความหมาย นึกถึงด้วยใจผูกพัน

งาม

หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวย

ชอบ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก

กลุ่มคำไวพจน์ อารมณ์/ความรู้สึก

ชีวิต

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ชีวิต

ดวงใจ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

ดี

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งดงาม

ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

ความหมาย สวย, ดี, งาม

ดูดี

หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

ตะวัน

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

ตา

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดวงตา

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

ทหาร

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทหาร

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

ทะเล

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

ทินกร

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

นครา

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

นางฟ้า

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

บัว

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกบัว

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

บ้าน

หมวดหมู่ คำไวพจน์ บ้าน

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

ประเทศ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

ผู้ชาย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

พนาวัน

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

พระนารายณ์

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระวิษณุ

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

พื้นดิน

หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

พ่อ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

มนุษย์

หมวดหมู่ คำไวพจน์ คน

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

ประเภทของคำ คำนาม

ความหมาย มนุษย์

มอง

หมวดหมู่ คำไวพจน์ มอง

มากมาย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ มาก

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม บอกปริมาณ/ขนาด

ยุพิน

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

รัก

หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก

กลุ่มคำไวพจน์ อารมณ์/ความรู้สึก

ราชา

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

วารีชาติ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

สงคราม

หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

สวย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

สุข

หมวดหมู่ คำไวพจน์ สบาย

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

สู้รบ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

หมอก

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมฆ

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

หอมหวน

หมวดหมู่ คำไวพจน์ หอม

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

หิน

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

อากาศ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ท้องฟ้า

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

เดือน

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

เทวัญ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

เศร้าโศก

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ร้องไห้

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

แสงสว่าง

หมวดหมู่ คำไวพจน์ แสง

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ


ทางทีมงานจะทำการรวบรวมคำไวพจน์เรื่อย ๆ เพื่ออุทิศให้เป็นส่วนหนึ่งในคลังข้อมูลภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ คืออะไร"

บทความปักหมุด